Vedtægter

Vedtægter PSI Serritslev

§ 1.
Foreningen er dannet den 20. februar 1964 ved sammenlægning af Poulstrup idrætsforening stiftet den 17. maj 1950 og Serritslev idrætsforening stiftet den 3. februar 1941. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at arbejde for idrættens fremme i Serritslev sogn.

§ 3.
Foreningen optager både aktive og passive medlemmer. Æresmedlemmer kan efter hovedbestyrelsens forslag vælges på den ordinære generalforsamling. Kontingenter fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 4.
Betalingsbetingelser: 14 dage fra fakturadato. Rykkergebyr: 25,- kr. Såfremt et medlem er i kontingentrestance, ud over 2 måneder, efter sidste rettidige indbetalingsfrist, kan hovedbestyrelsen ekskludere pågældende af foreningen.

§ 5.
Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de ordensregler og forordninger, som hovedbestyrelsen til enhver tid måtte finde det formålstjenligt at opretholde. Endvidere er ethvert medlem direkte forpligtet til at overholde alle love, som foreningen måtte blive dikteret af de specialforbund, som PSI er tilsluttet.

§ 6.
Hovedbestyrelsens generalforsamling er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Hovedbestyrelsens 5 medlemmer fordeler selv bestyrelsesposterne imellem sig. Der tilstræbes at der nedsættes underudvalg under hver afdelingsformand og underudvalget skal bestå af minimum 3 personer (dette bør ske senest 3 uger efter generalforsamlingen). En afdelingsformand (fodbold, håndbold, gymnastik) bør som udgangspunkt ikke være træner i samme afdeling. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Og der indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

§ 6. fortsat.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er som følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af 2 revisorer (hvert 2. år i ulige år).
 7. Indkomne forslag.
 8. Evt.
  I forlængelse af generalforsamlingen udpeges 3 repræsentanter til Vendelbohallens bestyrelse.
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Forslag der ønskes behandlet på hovedbestyrelsens generalforsamling skal tilstiles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer begærer det.
  Hovedbestyrelsen fastsætter datoen for evt. ekstraordinær generalforsamling, dog senest 30 dage efter begæring derom.
  Stemmeret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling har forældre til aktive medlemmer under 16 år dog max. én stemme pr. forældrepar, samt aktive medlemmer over 16 år, såfremt disse ikke er i kontingentrestance. Ligeledes har passive medlemmer og æresmedlemmer stemmeret.
  Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Hver stemmeberettiget har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Ethvert medlem der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance er valgbar til bestyrelsen.
  Hovedbestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode (der er 2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år).
  Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, i valgperioden, indtræder suppleanten, og fortsætter perioden ud.

§ 7.
Hovedbestyrelsens generalforsamling vælger 2 revisorer for en 2-årig periode. Regnskabet revideres hvert år. Revisorerne skal foretage uanmeldt kasseeftersyn. Et bestyrelsesmedlem kan ikke være revisor.

§ 8.
Alle forslag, der kræver afstemning på hovedbestyrelsens generalforsamling, vedtages med simpelt flertal (skriftlig afstemning) Dette gælder dog ikke de i § 9 nævnte.
§ 9.
Til foreningens oplysning kræves vedtagelse på hinanden følgende, med 14 dages mellemrum, hovedbestyrelsens generalforsamling. Med en majoritet på ¾ af de fremmødte.

§ 10.
Ved en evt. opløsning af foreningen tilfalder alle foreningens aktiver idrætssamvirket i
Brønderslev kommune. Dog tilfalder PSI’s klubhus Brønderslev kommune ved evt. opløsning af foreningen eller ved konkurs.

§ 11.
Bestyrelsen er berettiget til at optage lån og kreditter, herunder foretage pantsætninger af fast ejendom. Optagelse af lån og kreditter samt pantsætning af fast ejendom kræver hele bestyrelsens underskrift.
For foreningen forpligtigelser hæfter alene foreningen med sin samlede formue.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 12.
Alle tidligere love ophæves hermed.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Serritslev den 8. marts 2018.

Formand
Kristian Lund Andersen


Næstformand
Lars Rise Kristiansen


Bestyrelsesmedlem
Nikolaj Bisgaard
Andreas Højer Rembrandt
Jan Christensen